Máy móc
Ưu tiên xem:
33.000.000 

Bàn đông Hoshizaki FT-98MA-S

39.000.000 

Bàn đông Hoshizaki FTW-120LS4

39.000.000 

Bàn đông Hoshizaki FTW-126LS4

44.000.000 

Bàn đông Hoshizaki FTW-150LS4

44.000.000 

Bàn đông Hoshizaki FTW-156LS4

50.000.000 

Bàn đông Hoshizaki FTW-180LS4

50.000.000 

Bàn đông Hoshizaki FTW-186LS4

37.000.000 

Bàn đông Hoshizaki FTW-70LS4

64.000.000 

Bàn đông ngăn kéo Hoshizaki FTL-140DDAC

75.000.000 

Bàn đông ngăn kéo Hoshizaki FTL-182DDAC

57.000.000 

Bàn đông ngăn kéo Hoshizaki FTL-98DDAC

29.500.000 

Bàn mát Hoshizaki RT-126MA-S

27.000.000 

Bàn mát Hoshizaki RT-96MA-S

31.500.000 

Bàn mát Hoshizaki RT-98MA-S

30.500.000 

Bàn mát Hoshizaki RTC-90MDA

84.500.000 

Bàn mát Hoshizaki RTDW-120MS4-222

33.600.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-120LS4

34.000.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-120MS4

33.800.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-126LS4

38.800.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-126LS4-GD

37.500.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-150LS

38.000.000 

Bàn đông Hoshizaki RTW-150LS4

37.500.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-156LS4

42.500.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-156LS4-GD

42.000.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-180LS4

42.000.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-186LS

49.500.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-186LS4-GD

32.000.000 

Bàn mát Hoshizaki RTW-70LS4